Handelsbetingelser

 1. AFTALEN.
  1.1.Disse generelle vilkår og bestemmelser finder anvendelse på alle aftaler om leje af udstyr (det lejede) fra EasyGaming ApS (EG), medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale.
 2. LEJEVILKÅR.
  2.1. Det er en forudsætning for at leje det lejede, at lejer er fyldt 18 år, samt at lejer oplyser lejers gældende navn, adresse, cpr-nummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse, og at lejer tillader EG at EG opbevarer kopi af oplysninger herom til lejeforholdet er afsluttet.
  2.2 EG forbeholder sig retten til at takke nej til at leje til en kunde uden nærmere forklaring. EG forbeholder sig retten til ikke at leje til kunder som er optaget i RKI.
  2.3. Det er endvidere en forudsætning for leje, at lejer betaler forud ved lejeaftalens indgåelse, medmindre andet er aftalt.
  2.4. Lejer er fuldt ansvarlig for det lejede i lejeperioden, herunder i tilfælde af tyveri, bortkomst og ødelæggelse – hændelig som uhændelig, idet bemærkes, at der ikke er knyttet nogen forsikring til det lejede, der dækker lejer eller lejers brug.
  2.5. I tilfælde af beskadigelse skal lejer betale leje i udbedringsperioden.
  2.6. Eventuelle tillæg eller undtagelser til aftalen beskrives i separat bilag som skal godkendes (her vedlagt som ’Særlige tillæg til standardaftale’ ved punkt 8-10 i aftalen.)
  2.7. Annullerer lejer en ordre, efter ordren er faktureret vil lejer blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til halvdelen af lejebeløbet. Sker annullering fra to dage før leveringsdatoen, vil lejer blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til det fulde lejebeløb.
  2.8. EG kan til enhver tid opsige aftalen, hvis EG mener at aftalen er misligholdt.
 3. DET LEJEDE– UDLEVERING OG AFLEVERING.
  3.1. Det lejede omfatter det udstyr som fremgår af faktura og som lejer får udleveret.
  3.2. Medmindre andet er aftalt, udleveres eller kan det lejede afhentes hverdage dagen før første leje dag før kl. 16
  3.3. Ejendomsretten og øvrige rettigheder til det lejede forbliver altid hos EG.
  3.4. Lejer skal straks ved modtagelsen af det lejede foretage grundig
  undersøgelse af det lejede med henblik på at sikre sig, at det lejede virker efter hensigten og er i kontraktmæssig stand. Eventuelle indsigelser skal være afgivet inden ibrugtagning.
  3.5. Det lejede skal returneres i samme stand som da det lejede blev udleveret. Slitage som følge af normalt brug accepteres.
  3.6. Det lejede skal medmindre andet er udtrykkeligt aftalt – altid afleveres tilbage til det udlejningssted, hvor det blev lejet fra.
  3.7. Enhver forsinkelse med returnering af det lejede er lejers ansvar, herunder i tilfælde af force majeure. Ved forsinket returnering vil lejer blive opkrævet leje for ny påbegyndt periode.
  3.8. Ved eventuel returnering af det lejede før tid betales der fortsat for den
  aftalte lejeperiode.
  3.9 Det lejede må ikke tilbageleveres med enhver anden type sikkerhedssoftware som begrænser EG genudlejning af udstyret. En aktiv sikkerhedssoftware betragtes som beskadigelse jf. punkt 2.4
 4. BRUGEN.
  4.1. Det lejede må alene benyttes af lejer og andre under lejers ansvar.
  4.2. Lejer er ikke berettiget til at fremleje, udlåne eller på anden måde overlade brugen af det lejede til andre end nævnt i punkt 4.1. med mindre dette er skriftligt godkendt af EG.
  4.3. Lejer er berettiget til for egen regning og risiko at foretage lovlig download af spil, film og musik mv. til det lejede, idet lejer dog gøres opmærksom på, at lejer bærer risiko, ansvar og omkostninger for al downloadet materiale, herunder risiko, ansvar og omkostninger forbundet med det downloadede materiales eventuelle ødelæggelse eller ændring af software på det lejede udstyr. Alt hvad lejer downloader vil blive slettet fysisk fra det lejede og lejer kan ikke gøre nogen form for krav mod EG i anledning heraf.
  4.4. Såfremt lejer tilkøber at EG foretager installation af apps, software og/eller
  WiFi, vil dette til hver en tid vil være lejers ansvar med samme vilkår som i pkt. 4.3
  4.5. Lejer har ansvaret for, at brugen af det lejede til enhver tid overholder love og forskrifter– såvel offentlige som private– på det sted og i det land som lejer benytter det lejede, herunder, men ikke udelukkende, overholder alle ophavsretlige og strafferetlige bestemmelser.
  4.6. Ved enhver beskadigelse eller bortkomst af det lejede skal der straks gives meddelelse herom til EG. Betaling af uoprettelig skade ved uhensigtsmæssigt brug sker ved følgende takster:

  Easy Gaming Setup:
  Computer: kr.- 4000
  Skærm: kr.- 1000
  Headset: kr.- 250
  Mus: kr.- 250
  Tastatur: kr.- 250
  Kabler: kr.- 100 pr stk.

  Advanced Gaming Setup:
  Computer: kr.- 7000
  Skærm: kr.- 2000
  Headset: kr.- 300
  Mus: kr.- 300
  Tastatur: kr.- 300
  Kabler: kr.- 100 pr stk.

  Hardcore Gaming Setup:
  Computer: kr.- 7500
  Skærm: kr.- 2000
  Headset: kr.- 300
  Mus: kr.- 300
  Tastatur: kr.- 300
  Kabler: kr.- 100 pr stk.

  Extreme Gaming Setup:
  Computer: kr.- 11000
  Skærm: kr.- 2500
  Headset: kr.- 500
  Mus: kr.- 400
  Tastatur: kr.- 500
  Kabler: kr.- 100 pr stk.
 1. MANGLER.
  5.1. Såfremt det lejede ophører med at virke efter hensigten og dette ikke skyldes lejers forhold eller beskadigelse skal lejer straks give meddelelse om dette til EG. Meddelelsen herom skal gives på e-mail: info@easygaming.dk eller telefon: +45 29 10 41 11.
  5.2. Er det ikke muligt for EG at udbedre manglen pr. telefon og er det ikke muligt at udbedre fejlen, ved ombytning, anses lejemålet for ophørt den dag, hvor lejer gav meddelelse om funktionsfejlen til EG.
  5.3. Lejer må på intet tidspunkt selv forsøge at udbedre fejlen uden EG’s samtykke. Forsøg herpå, ligesom forsøg på anvendelse efter at meddelelse om funktionsfejl er givet anses som en genoptagelse af lejeforholdet.
  5.4. Lejer kan på intet tidspunkt og i intet tilfælde gøre EG erstatningsansvarlig for, at det lejede ikke virker efter hensigten.
 2. ANSVARSBEGRÆNSNING.
  6.1. EG fraskriver sig ethvert ansvar for skade, der måtte hidrøre det lejede, herunder ansvar for skade på personer, fast ejendom og løsøre. Det er lejers ansvar at tegne fornødne forsikringer til afdækning af alle risici forbundet med at leje det lejede, herunder for det lejedes beskadigelse eller bortkomst som følge af tyveri m.m. Det lejede udstyr skal ved bortkomst eller beskadigelse erstattes af tilsvarende nyt udstyr, senest ved udløb af lejeperioden. Lejer vil blive opkrævet 1 mdr. leje pr. omfattet enhed til genanskaffelse af nyt udstyr.
 3. BETALING
  7.1. Betaling skal altid ske senest den anden hverdag i måneden.
  7.2. I tilfælde af misligholdelse af betaling, så vil sagen senest 20 dage efter manglende betaling, bliver overdraget til inkasso.
  7.3. I tilfælde af misligholdt betaling er lejer påkrævet at erstatte den fulde pris på lejede jf. 4.6
  7.4. Collectia varetager alle inkasso sager, Collectia A/S CVR: 20015381 Adresse: Abildager 11, 2605 Brøndby. Telefon: 77 30 14 00
 4. LOVVALG OG VÆRNETING.
  8.1. Enhver tvist mellem EG og lejer som udspringer af lejeforholdet skal afgøres efter dansk ret ved EG’s hjemting eller Sø- og Handelsretten i København efter EG’s eget valg